Säkra din mark genom en marksanering

Det finns en fara med att bygga på mark utan att ha undersökt den innan. Det här har visat sig både för privatpersoner och för större entreprenörer och där man byggt hus på mark som sedna har visat sig innehålla giftiga ämnen. Finns det gifter eller metaller i marken så kan folk bli sjuka – handlar det då om en större entreprenör så finns det således stor risk att väldigt många tar skada i framtiden.

Det går att korrigera kontaminerad mark genom en marksanering, men om man redan uppfört byggnader på denna så blir processen betydligt svårare och mer kostsam. Bättre är att man redan innan bygget tar vid undersöker om marken är säker eller om man behöver vidta åtgärder där marken i fråga saneras och blir fri från de ämnen/gifter/metaller som på sikt kan vara skadliga.

Det första steget är alltså att kontakta ett företag som erbjuder marksanering och låta dessa ta prover samt analysera dessa. Skulle det visa sig – något som inte är ovanligt – att marken de facto är kontaminerad så genomför företaget en grundlig undersökning där man sammanställer en saneringskarta – detta gör man för att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt och där man inte sanerar mer än vad som behövs. Ett annat steg som företaget tar i det här skeendet är att man tar fram en lämplig metod att använda sig av. I vissa fall kan en marksanering ske på plats och där man exempelvis luftar jorden eller tillför bakterie- och svampkulturer som gör att gifterna reduceras/försvinner. Det finns även metoder där man bränner eller med hjälp av kemiska medel tar bort det som är skadligt.

Vilken metod som används vid en marksanering avgörs av vilka ämnen det handlar om, vilken omfattning dessa finns i samt geologiska förutsättningar som området bjuder. I vissa fall spelar även läget in; ligger marken i nära anslutning till en skola så kan en mer omfattande marksanering vara tvungen att genomföras.

Varför behövs en marksanering göras?

I många fall så handlar gifter och farliga ämnen om rent arvegods från tidigare generationer. Förr hade man en lite annorlunda syn på miljöfrågor och detta är något som drabbar oss idag. Man kunde gräva ned ämnen, man kunde gömma dem och man kunde släppa ut avgaser utan någon vidare kontroll och utan filter. Det mesta hamnar i jorden och därför så behöver man – där detta upptäcks – genomföra en marksanering.

Det finns vissa områden där vikten av provtagning är större än i andra. I större städer finns fler avgaser, i närheten av fabriker och industriområden finns det ofta spår av farligt avfall och gifter och där bör man vara extra uppmärksam. En provtagning kan, utan tvekan, spara mycket pengar i framtiden och skulle en marksanering behöva göras så är den av vikt för oss alla. Inte minst för de som ska bo i området i framtiden.