Se upp med radon – gör en radonmätning i samband med besiktningen vid husköp

När du ska köpa ett nytt hus är finns det många saker som du bör tänka på. Du ska bland annat se till att det är ordentligt besiktigat, att du betalar ett skäligt pris för huset, att det inte har några fuktskador eller några andra dolda fel. Ett vanligt dolt fel är att huset har förhöjd eller alltför hög radonhalt.

Detta beror ofta på bristande ventilation eller på grund av väldigt höga radonhalter i berggrunden runt huset. Det kan även bero på byggmaterialet men då krävs det att huset  byggdes innan 1975 då byggbranschen upphörde med användningen av den kraftigt radonhaltiga blåbetongen.

Ett bra sätt att kontrollera detta är att göra en radonmätning i samband med besiktningen innan du köper huset. Även som hussäljare kan det vara bra att göra en radonmätning innan försäljning för att kunna visa  och på så sätt öka värdet på fastigheten.

Radonet finns naturligt i berggrunden och sprider sig in i huset via källare eller grunden. Då radonet kommer upp i alltför höga halter beror det oftast på att luften i rummet som angränsar marken (ofta en källare) står stilla. Detta kan ofta åtgärdas med bättre ventilation eller med en så kallad radonsug men är ingenting som du som potentiell husköpare ska bekymra dig om. Om huset du tänker köpa har för höga halter av radon är det upp till fastighetsägaren att åtgärda problemen innan affären kan gå i lås.

radon2

En radonmätning är en relativt tidskrävande process. Dels krävs det att den utförs under vinterperioden då innertemperaturen är högre än yttertemperaturen (mellan den första oktober och den trettionde april) och dels att den görs under en längre tid för att på så sätt kompensera för eventuella säsongsberoende förändringar i ventilation, temperatur och fukt som kan ha positiv eller negativ effekt på radonhalten i huset. Det går att göra kortare mätningar men dessa är inte alls lika pålitliga som de längre.

Radonet mäts genom att man placerar så kallade radondosor i bostaden som får sitta och samla data under en bestämd period. Efter utförd mätning skickar du tillbaka dem till företaget som du beställde radonmätningen av. De läser av informationen och meddelar sedan dig om vilken radonhalt du har i huset. Skulle den visa sig överstiga det rekommenderade gränsvärdet på 200 becquerel per kubikmeter rekommenderas att det vidtas åtgärder. Dessa åtgärder kan variera mellan ökad ventilation, komplett sanering och radonsug. Kontakta din lokala radonmätningsfirma för mer information!